Regulamin użytkowania portalu internetowego www.PATOM.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin (REGULAMIN) określa zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem internetowego portalu (PATOM.PL) prowadzonego przez firmę "PATOM Paweł Niemczyk" wyłącznie na rzecz przedsiębiorców w modelu (B2B).

§ 2. DEFINICJE

 1. Użyte w REGULAMINIE określenia oznaczają:

  • REGULAMIN - niniejszy regulamin.

  • FIRMA - "PATOM Paweł Niemczyk" z siedzibą w Rumi, 84-230 Rumia, ul.Kosynierów 58, NIP 5882001055, Regon: 221749178.

  • PATOM.PL - system informatyczny (portal), dostępny przez interfejs WWW, za pomocą którego realizowana jest współpraca FIRMY z partnerami handlowymi, utrzymywany przez FIRMĘ w domenie www.PATOM.PL

  • UŻYKOWNIK - osoba fizyczna, reprezentująca w ramach służbowych obowiązków przedsiębiorcę to jest osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą (dalej ODBIORCA), będącego partnerem handlowym FIRMY i korzystającego z usług FIRMY za pośrednictwem portalu PATOM.PL w zakresie prowadzonej przez ODBIORCĘ działalności gospodarczej oraz posiadająca ważny Login i Hasło.
   Użytkownikiem portalu PATOM.PL nie może być konsument w rozumieniu właściwych przepisów.

  • LOGIN - indywidualny i niepowtarzalny identyfikator UŻYTKOWNIKA – element uwierzytelnienia w postaci służbowego adresu mailowego UŻYTKOWNIKA, używany wraz z hasłem.

  • HASŁO - ciąg znaków wykorzystywany przez UŻYTKOWNIKA jako element uwierzytelnienia.

  • USŁUGA - usługi (sprzedaż towarów, udzielenie licencji lub świadczenie usług serwisowych, technicznych oraz doradczych) świadczone przez FIRMĘ za pośrednictwem portalu PATOM.PL.

  • TOWAR - rzecz, usługa lub prawo, które zgodnie z Regulaminem mogą być przedmiotem zamówienia lub innej czynności realizowanej przez FIRMĘ poprzez portal PATOM.PL na rzecz ODBIORCY.

  • ODBIORCA - przedsiębiorca, to jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą i korzystająca z portalu PATOM.PL bezpośrednio lub za pośrednictwem prawnie umocowanych przedstawicieli - UŻYTKOWNIKÓW.

  • KONTO UŻYTKOWNIKA - konto prowadzone dla UŻYTKOWNIKA przez FIRMĘ pod unikalną nazwą, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane UŻYTKOWNIKA oraz informacje o jego działaniach w ramach portalu PATOM.PL.

  • REJESTRACJA - procedura zakładania kont UŻYTKOWNIKA i ODBIORCY, poprzez którą uzyskuje on dostęp do usług świadczonych przez FIRMĘ i innych dostawców (na indywidualnych warunkach dostwców) w ramach portalu PATOM.PL, na zasadach określonych w REGULAMINIE.

  • DOSTAWCA – przedsiębiorca lub podmiot, którego towary lub usługi są prezentowane na portalu PATOM.PL nie będący FIRMĄ.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Każdy z UŻYTKOWNIKÓW i ODBIORCÓW korzystających z portalu PATOM.PL zobowiązany jest do korzystania z usług portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu.

 2. Warunkiem uczestnictwa w portalu PATOM.PL jest wyrażenie przez UŻYTKOWNIKA zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jak również na udostępnianie swoich danych osobowych FIRMIE i DOSTAWCOM w związku z realizacją konkretnych USŁUG przez FIRMĘ i/lub DOSTAWCÓW lub za pośrednictwem FIRMY na rzecz ODBIORCÓW lub UŻYTKOWNIKÓW.

 3. Wszelkie uwagi i reklamacje w odniesieniu do funkcjonowania portalu należy zgłaszać na adres e-mail portal@PATOM.PL

 4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamacje (imię, nazwisko, adres e-mail, firmę ODBIORCY) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez FIRMĘ.

 5. Korzystanie z portalu PATOM.PL oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu przez UŻYTKOWNIKA i ODBIORCĘ, w tym zakazu dostarczania przez UŻYTKOWNIKA lub ODBIORCĘ treści o charakterze bezprawnym.

§ 4. REJESTRACJA

 1. ODBIORCA może być reprezentowany na portalu PATOM.PL przez jednego albo wielu UŻYTKOWNIKÓW.

 2. W celu rejestracji ODBIORCY/UŻYTKOWNIKA, UŻYTKOWNIK lub inna osoba wypełnia formularz rejestracyjny UŻYTKOWNIKA/ODBIORCY. Osoba rejestrująca UŻYTKOWNIKA/ODBIORCĘ jest zobowiązana do wprowadzania danych kompletnych, rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym. Każdy UŻYTKOWNIK portalu PATOM.PL ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby i ODBIORCY.

 3. Na podany w formularzu adres e-mail UŻYTKOWNIK otrzyma od FIRMY wiadomość w celu aktywacji rejestracji KONTA UŻYTKOWNIKA.

 4. UŻYTKOWNIK upoważniony do reprezentowania ODBIORCY, może założyć KONTA dla innych UŻYTKOWNIKÓW działających w imieniu i na rzecz tego samego ODBIORCY. Każdy dodany UŻYTKOWNIK otrzyma od FIRMY wiadomość w celu aktywacji rejestracji UŻYTKOWNIKA..

 5. UŻYTKOWNIK dokonuje rejestracji ODBIORCY wypełniając formularz rejestracyjny, w którym podać należy pełną nazwę (firmę) rejestrowanego ODBIORCY, adres jego siedziby wraz z nazwą kraju, numer identyfikacji podatkowej oraz REGON. UŻYTKOWNIK upoważniony do reprezentacji ODBIORCY potwierdza, iż akceptuje ogólne warunki umów (wzorce umowy) obowiązujące w FIRMIE i/lub u DOSTAWCÓW

 6. UŻYTKOWNIK w celu uzyskania dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem portalu PATOM.PL musi dokonać pełnej aktywacji KONTA ODBIORCY/UŻYTKOWNIKA, przez dostarcznie FIRMIE kopii dokumentów potwierdzających dane rejestrowe ODBIORCY: zgodnie z wpisem do właściwego dla danego kraju organu rejestrowego ODBIORCY oraz dokumentu upoważniającego go do reprezentacji ODBIORCY wg formularza dostępnego na stronie portalu PATOM.PL. Dane te powinny zostać dostarczone w terminie 21 dni od dnia Rejestracji ODBIORCY lub/i UŻYTKOWNIKA. Po otrzymaniu ww. danych FIRMA dokona pełnej rejestracji ODBIORCY i/lub UŻYTKOWNIKA.

 7. FIRMA może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z portalu PATOM.PL przez UŻYTKOWNIKA i/lub ODBIORCĘ od uwiarygodnienia danych wymienionych przez UŻYTKOWNIKA podczas rejestracji.

 8. KONTA zawierają dane UŻYTKOWNIKA i ODBIORCY, podane przez UŻYTKOWNIKA w formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych UŻYTKOWNIKA lub/i ODBIORCY, UŻYTKOWNIK zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować dane, korzystając z formularza dostępnego na stronie portalu PATOM.PL. Zabrania się usuwania przez UŻYTKOWNIKA danych UŻYTKOWNIKA lub ODBIORCY, w trakcie korzystania z usług portalu PATOM.PL, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. UŻYTKOWNIK nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy KONTA.

 9. Zabrania się korzystania z kont innych UŻYTKOWNIKÓW i ODBIORCÓW oraz udostępniania swojego Loginu i Hasła innym osobom. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań osób trzecich, które weszły w posiadanie Loginu i Hasła UŻYTKOWNIKA, do czasu przesłania przez UŻYTKOWNIKA prośby o zablokowanie KONTA i potwierdzenia przez FIRMĘ e-mailem zablokowania KONTA.

 10. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem PATOM.PL formularz rejestracyjny UŻYTKOWNIK oraz ODBIORCA:

  1. akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące w dniu rejestracji ogólne warunki umów (wzorce umowy) obowiązujące w FIRMIE i/lub u DOSTAWCY;

  2. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez FIRMĘ zawartych w formularzu danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług FIRMY i/lub DOSTAWCÓW za pośrednictwem portalu PATOM.PL;

  3. potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych;

  4. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz innej korespondencji przesyłanej na podany podczas rejestracji UŻYTKOWNIKA adres e-mail.

 11. FIRMA zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania KONTA UŻYTKOWNIKA i/lub ODBIORCY bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w portalu PATOM.PL w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo KONTA jest zagrożone. FIRMA może uzależnić dalsze korzystanie z KONTA od dokonania zmiany hasła dostępu do tego KONTA.

 12. FIRMA zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia KONTA UŻYTKOWNIKA lub/i ODBIORCY, który wykorzystuje portal PATOM.PL do działań o charakterze bezprawnym, szkodliwych lub niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu i które naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię FIRMY/DOSTAWCÓW albo w inny sposób szkodzą FIRMIE/DOSTAWCOM.

 13. UŻYTKOWNIK i/lub ODBIORCA, którego konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody FIRMY.

 14. Podjęcie przez FIRMĘ czynności, o których mowa w ust. powyżej nie wyłącza innej odpowiedzialności UŻYTKOWNIKA lub/i ODBIORCY za jego działania będące podstawą zawieszenia lub usunięcia KONTA. UŻYTKOWNIK i/lub ODBIORCA ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem FIRMY.

 15. FIRMA może odmówić UŻYTKOWNIKOWI lub/i ODBIORCY kolejnej rejestracji i prowadzenia KONTA także wówczas, gdy jakiekolwiek konto tego UŻYTKOWNIKA i/lub ODBIORCY było zawieszone w przeszłości.

§ 5. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM PORTALU PATOM.PL

 1. Za pośrednictwem portalu PATOM.PL ODBIORCA i UŻYTKOWNIK otrzymuje dostęp do informacji i USŁUG świadczonych on-line, w szczególności możliwości zakupu Towarów i Usług od FIRMY i/lub DOSTAWCÓW.

 2. W ramach przekazywania informacji handlowych i świadczenia USŁUG w zakresie i na zasadach określonych REGULAMINEM mieści się, w szczególności:

  1. otrzymywanie przez UŻYTKOWNIKA i ODBIORCĘ informacji dotyczących TOWARÓW oferowanych do sprzedaży przez FIRMĘ lub/i DOSTAWCĘ oraz dokonywanie zakupów TOWARÓW oferowanych przez FIRMĘ i/lub DOSTAWCĘ, na podstawie zamówienia złożonego przez UŻYTKOWNIKA w imieniu ODBIORCY na opisanych odrębnie zasadach;

  2. przekazywanie przez i do UŻYTKOWNIKA i/lub ODBIORCY informacji dotyczących TOWARÓW w ramach gwarancyjnych i pogwarancyjnych czynności serwisowych FIRMĘ i/lub DOSTAWCY;

  3. przekazywanie i otrzymywanie informacji dotyczących transportu TOWARÓW nabytych przez ODBIORCĘ od FIRMY lub DOSTAWCY;

  4. uzyskiwanie informacji zawartych w księgowym systemie FIRMĘ lub DOSTAWCY, dotyczących dokonanych przez ODBIORCĘ płatności z tytułu zawartych ze FIRMĘ lub DOSTAWCĄ umów sprzedaży oraz historii rozrachunków Stron;

  5. uzyskiwanie informacji w zakresie usług wsparcia technicznego świadczonego przez FIRMĘ lub/i DOSTAWCĘ;

  6. uzyskiwanie informacji dotyczących wyprzedaży TOWARÓW przez FIRMĘ lub DOSTAWCĘ oraz dokonywanie zakupów TOWARÓW oferowanych przez FIRMĘ lub DOSTAWCĘ w trybie aukcji na odrębnie opisanych zasadach;

  7. korzystanie z komunikatora umożliwiającego kontakt on-line pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM, FIRMĘ, DOSTAWCĄ i korzystającymi z PATOM.PL przedstawicielami producentów oferowanych przez FIRMĘ lub DOSTAWCĘ towarów.

 3. FIRMA i DOSTAWCY - w miarę możliwości i potrzeb - dąży będą do rozszerzania zakresu informacji i usług udostępnianych na portalu internetowym PATOM.PL. W związku z tym, FIRMA i DOSTAWCY zastrzegają sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian zakresu udzielanych informacji i świadczonych usług. Zmiany takie nie wpływają na wynikające z REGULAMINU obowiązki Stron i sposób ich wykonania.

 4. Przedstawiane na portalu PATOM.PL przez FIRMĘ lub DOSTAWCÓW Towary i Usługi posiadają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
  Dla poszczególnych rodzajów Towarów i Usług obowiązują odrębne regulacje stosowane przez FIRMĘ lub/i DOSTAWCÓW, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej w REGULAMINE.

 5. W ramach świadczonych za pośrednictwem portalu PATOM.PL usług FIRMA i/lub DOSTAWCA może organizować promocje lub programy motywacyjne zwiększające sprzedaż Usług lub Towarów oferowanych przez FIRMĘ i/lub DOSTAWCĘ skierowane bezpośrednio do UŻYTKOWNIKA jako przedstawiciela ODBIORCY i/lub do ODBIORCY. Promocje takie i programy motywacyjne posiadają odrębne regulaminy. UŻYTKOWNIK lub osoba upoważniona do reprezentacji ODBIORCY akceptując REGULAMIN, potwierdza niniejszym zgodę na uczestnictwo UŻYTKOWNIKA i ODBIORCY w programach motywacyjnych i promocjach przeprowadzanych za pośrednictwem portalu PATOM.PL. W przypadku jeżeli UŻYKOWNIK lub ODBIORCA nie wyraża zgody na udział w powyższych programach powinien poinformować pisemnie FIRMĘ o tym fakcie.

 6. FIRMA nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) odnośnie oferowanych za pośrednictwem portalu PATOM.PL Towarów i Usług i nie świadczy usług na rzecz konsumentów.

§ 6. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM PORTALU PATOM.PL

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług oferowanych przez FIRMĘ za pomocą portalu PATOM.PL wymagane jest:

  1. połączenie z siecią Internet;

  2. aktualna przeglądarka Internetowa: Mozilla Firefox w wersji 24 lub wyższej lub Microsoft Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej lub Google Chrome w wersji 25 lub wyższej, z włączoną obsługą JavaScript, obsługą plików cookies oraz obsługą protokołu szyfrowania SSL.

  3. dostęp do poczty elektronicznej użytkownika wraz z możliwością odczytu wiadomości

 2. FIRMA akceptuje następujące formaty plików:

  1. pdf wersja 1.4 lub wyższa - Portable Document Format - Dokumenty tekstowo-graficzne jako pliki typu.pdf w wersji 5 programu Adobe Reader - standard obowiązuje wyłącznie dla odczytu dokumentu

  2. inne formaty wskazanie przez FIRMA na stronach PATOM.PL

 3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług oferowanych przez portal PATOM.PL należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki lub korzystania z dodatkowych wtyczek i rozszerzeń przeglądarki internetowej wykraczających poza jej standardową funkcjonalność istnieje możliwość przechwycenia danych przesyłanych do i z serwera WWW, za które FIRMA nie ponosi odpowiedzialności. Korzystanie z usług świadczonych przez sieć WWW wymaga znajomości podstawowych informacji o komputerze: system operacyjny, przeglądarka, domena, adres IP oraz mechanizmu zapisu na komputerze informacji cookies. UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na korzystanie w jego komputerze i przeglądarce z tych informacji w celu zapewnienia działania portalu.

 4. Funkcją oraz celem oprogramowania lub danych nie będących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Usługę do systemu teleinformatycznego użytkownika (cookies) jest zapewnienie uwierzytelnienia sesji lub zapisywanie danych umożliwiających i ułatwiających korzystanie z portalu oraz prowadzenie statystyk odwiedzin portalu.

§ 7. PRYWATNOŚĆ

 1. FIRMA, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez UŻYTKOWNIKÓW i/lub ODBIORCÓW korzystających z portalu PATOM.PL. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane są przez FIRMĘ, zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług w ramach portalu PATOM.PL..

 2. FIRMA zapewnia UŻYTKOWNIKOM – osobom fizycznym realizację uprawnień wynikających z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

 3. Wszelkie dokumenty elektroniczne kierowane do FIRMA są archiwizowane i w niektórych przypadkach mogą być wykorzystane dla celów dowodowych. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy obowiązującego prawa.

 4. Portal internetowy PATOM.PL korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

 5. Zasady Polityki Prywatności FIRMA dostępne są wraz ze wszystkimi regulaminami w dedykowanej zakładce portalu i wskazują jakie informacje umożliwiające osobistą informację FIRMA może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

 6. UŻYTKOWNIK i/lub ODBIORCA wyraża zgodę na przesyłanie przez FIRMĘ i/lub DOSTAWCĘ informacji handlowych (ofert, nowości, promocji itp.) zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami, na podane przez ODBIORCĘ adresy email.

§ 8. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa do materiałów i treści zamieszczonych na portalu PATOM.PL przysługują FIRMIE i DOSTAWCOM.

 2. Zawartość portalu internetowego PATOM.PL jest własnością FIRMY. Bez uprzedniego i pisemnego zezwolenia FIRMY kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu internetowym PATOM.PL lub ich fragmentów jest zabronione.

 3. FIRMA zastrzega sobie prawo do umieszczania na portalu internetowym PATOM.PL materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od FIRMY lub DOSTAWCÓW oraz podmiotów trzecich.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY

 1. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. formę i treść informacji i materiałów nie pochodzących od redakcji portalu PATOM.PL a zamieszczanych przez UŻYTKOWNIKÓW w komentarzach oraz w innych, przeznaczonych do tego miejscach na portalu,

  2. formę i treść informacji i materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczonych na łamach portalu PATOM.PL a pochodzących ze źródeł zewnętrznych w tym również od DOSTAWCÓW,

  3. sposób w jaki UŻYTKOWNICY korzystają z portalu PATOM.PL ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,

  4. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego REGULAMINU działań UZYTKOWNIKÓW lub ODBIORCÓW,

  5. informacje pobrane z portalu PATOM.PL ani za skutki ich wykorzystania przez UŻYTKOWNIKÓW lub ODBIORCÓW oraz za ich przydatność dla UŻYTKOWNIKÓW lub ODBIORCÓW,

  6. niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnionych UZYTKOWNIKOM i ODBIORCOM w ramach portalu PATOM.PL,

  7. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od FIRMY, w szczególności spowodowane siła wyższą,

  8. przerwy w świadczeniu USŁUG wynikające z wynikłych awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów telekomunikacyjnych będących spoza FIRMY.

 2. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez UŻYTKOWNIKÓW i ODBIORCÓW z portalu PATOM.PL w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego REGULAMINU lub przepisami prawa.

 3. FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez UŻYTKOWNIKA lub/i ODBIORCĘ spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności takimi jak :włamania do systemu teleinformatycznego UŻYTKOWNIKA i/lub ODBIORCY, przejęcie haseł przez osoby trzecie, zainfekowanie systemu UŻYTKOWNIKA i/lub ODBIORCY wirusami lub innym szkodliwym oprogramowaniem, utratą baz danych i danych zapisanych w systemie teleinformatycznym.

§ 10. ZMIANA REGULAMINU

 1. FIRMA jest uprawniona do zmian REGULAMINU, w tym poprzez wprowadzenie nowej wersji lub zakresu usług świadczonych w ramach portalu PATOM.PL.

 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez FIRMĘ, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia przez FIRMĘ zmienionego Regulaminu w dedykowanej zakładce portalu zawierającej obowiązujące regulaminy

 3. Każdy UŻYTKOWNIK i/lub ODBIORCA w momencie logowania się do portalu PATOM.PL, zostaje powiadomiony o zmianie REGULAMINU. Dalsze korzystanie z PATOM.PL będzie możliwe wyłącznie po akceptacji zmienionego REGULAMINU.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy REGULAMINU obowiązuje od dnia 01 stycznia 2015 roku

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.

 3. REGULAMIN oraz załączniki w nim wymienione jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony portalu PATOM.PL w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz jest dostępny w wersji pisemnej pod adresem siedziby FIRMY w Rumi przy ul. Kosynierów 58.

 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem REGULAMINU, FIRMA zastrzega sobie prawo jego wiążącej wykładni.

 5. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów dotyczących usług świadczonych przez FIRMĘ za pośrednictwem portalu PATOM.PL jest prawo polskie.

 6. Wszelkie spory wynikłe na tle i w rezultacie działalności portalu PATOM.PL lub związanych ze świadczonymi przez FIRMĘ lub DOSTAWCÓW za jego pomocą usług rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo dla siedziby FIRMY sąd powszechny.

 7. Integralną częścią niniejszego REGULAMINU są:

  • Ogólne warunki handlowe FIRMY oraz ogólne warunki umów (wzorce umowy) obowiązujące u DOSTAWCÓW;

  • Polityka prywatności portalu PATOM.PL

  • Regulamin sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem PATOM.PL dostępne w dedykowanej zakładce portalu.

  Powyższe dokumenty są dostępne pod adresem www: http://www.PATOM.PL

 8. Regulaminy dotyczące poszczególnych rodzajów i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną przez FIRMĘ lub DOSTAWCÓW w ramach portalu PATOM.PL oraz warunki zawierania i rozwiazywania umów o świadczenie tych usług drogą elektroniczną, jak również regulaminy sprzedaży promocyjnej oraz regulaminy programów motywacyjnych stanowią integralną część niniejszego REGULAMINU i są lub będą dostępne na stronie portalu PATOM.PL.